Pamiętaj, że niektóre aspekty ochrony danych osobowych w medycynie mogą znacząco różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki !
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, pragniemy poinformować naszych pacjentów, że: 

1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Barbara Dobrowolska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „ESKULAP” z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Rynkowa 4, 08-110 Siedlce, identyfikująca się numerami NIP 821-163-42-89 oraz REGON 710093070, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej „Administratorem”. 


2.
Można skontaktować się z Administratorem przy pomocy poniższych danych kontaktowych: 
   • numer telefonu: (25) 633-36-56 
   • elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt 
   • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Barbara Dobrowolska NZOZ Przychodnia Lekarska „ESKULAP”, ul. Rynkowa 4, 08-110 Siedlce 

3.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować drogą e-mailową pod adresem: kontakt@eskulap-siedlce.pl 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do: 
   • wykonywania działalności leczniczej (profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej), 
   • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa w szczególności: art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 


5.
Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora oraz inne podmioty współpracujące (podwykonawcy) działający w ramach umowy i na zlecenie Barbara Dobrowolska NZOZ Przychodnia Lekarska „ESKULAP”. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem. 


6.
Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyżej opisanych celów przetwarzania danych osobowych, czyli udzielania świadczeń medycznych, lecz także w oparciu o przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie wyżej wymienionej ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 ze zm.). 


7.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: 

   a. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
   b. Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
   c. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
   d. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 
   e. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
   f. Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

8.
Posiadacie
Państwo prawo do: 
   • dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania (dotyczy danych teleadresowych), 
   • uzyskania nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych osobowych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, 
   • usunięcia (tzw. zapomnienia), ale tylko w przypadku gdy nie została stworzona jeszcze żadna dokumentacja medyczna (czyli np. same dane teleadresowe),                
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
   --- prawo do: bycia zapomnianym, albo do przenoszenia danych, albo sprzeciwu wobec przetwarzania – NIE ZNAJDUJE zastosowania wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o nią. 

9.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu w żadnych celach marketingowych. 


10.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.  


11.
Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Gdyby taki cel jednak zaistniał to wtedy Administrator przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13. ust. 2. RODO. 


12.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Ponadto informujemy że:

Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Przychodnię Lekarską „ESKULAP” Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Rejestracji.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Przychodnię Lekarską „ESKULAP” do wykorzystania tych środków komunikacji w celu: 
• dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu, 
• przypomnienia o wizycie, 
• odwołania wizyty, 
• przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości) 
i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta. 

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych osobowych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.  

Niniejszy zbiór informacji jest również formą realizacji przez Barbara Dobrowolska NZOZ Przychodnia Lekarska „ESKULAP”, jako Administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO. 

REJESTRACJA OGÓLNA: 

tel. 25 633 36 56

ul. Rynkowa 4, 08-110 Siedlce


GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek – piątek 
08:00 – 18:00 

1. Szpital Miejski SPZOZ,
ul. Starowiejska 15, Siedlce
tel. 25 644-68-95

2. Szpital Wojewódzki Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 26, Siedlce 
tel. 25 640-33-32

3. RM-Meditrans
ul. Terespolska 13, Zbuczyn
tel. 25 641-69-00

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek – piątek:
18:00 – 08:00 

sobota – niedziela:
całodobowo